מטוטלת

פזמון:
עוד פעם חוזר
אותו סיפור
עוד פעם נודר
לשקוע בפה סגור


אולי עכשיו
אולי מחר
שלא יחזור…


(בית)

ובתוך שתי עיניו
מת-שוקע
משקיט את חושיו
טובע

לא לבכות
לא לרצות

פזמון

עוד פעם יוצא

עוד פעם פוצעכמו שבר ענן